top of page

UQHAGAMSHELWANO US

IPrayimari yaseGreenfields

IPOBox 129, Thokoza, 1421

Idilesi yendawo: 774 Umbrella Street, Greenfields

Inombolo yomnxeba: 011 904 4400/904 4300/904 4200

I-imeyile: info@greenfields.co.za

INtloko yeZikolo eziPhakathi / eziPhezulu

M Ngaphandle

058 635 3155 (Ifowuni)

bilam@greenfields.co.za

NDWENDWELA US

Imikhombandlela yokuqhuba

Cofa apha ukuze ufumane izalathiso: IZIKHOKELO

bottom of page