top of page
IMG_6547.JPG

Inkqubo yeSizwe yeZondlo kwiZikolo

NSNP

Inkqubo yeSondlo yeZikolo kuZwelonke

I-NSNP ijolise ekuphuculeni amandla abafundi okufunda ngokubonelela ngokutya okusempilweni ezikolweni. Apho iphunyezwa khona, le nkqubo ibonakalise ukuphucula ukufika ngexesha, ukuhamba isikolo qho, ukuqina kunye nentlalontle ngokubanzi yabafundi abathatha inxaxheba.

Ngelixa abafundi benikwa ukutya okunezakha mzimba, bakwafundiswa ukumisela nokugcina imikhwa emihle yokutya nendlela yokuphila ubomi babo bonke. Imfundo yezondlo ikwabonelela ootitshala ngezixhobo zoncedo zokuxhasa ikharityhulam nokwenza isikolo ngasinye sibe sisikolo esisempilweni.

 

Izikolo ziyakhuthazwa ukuba zenze iigadi zokutya apho zifumana khona imveliso entsha (imifuno / iziqhamo) ukongeza kwimenyu ngokungqinelana neMigaqo yokutya esekwe eMzantsi Afrika. Abafundi, ootitshala nabazali banikwa izakhono zokuzikhulisela ukutya kwabo okufaka isandla kukhuseleko lokutya lwasekhaya lwexesha elide. Izitiya zikwasetyenziswa njengesixhobo sokufunda kunye nokuhombisa imeko-bume.

(Umthombo: www.education.gov.za)

bottom of page