top of page

Imigaqo-nkqubo yeSikolo yaseGreendfields

Apha ngezantsi kukho imigaqo-nkqubo yesikolo ecetywayo sisikolo ukuseka imida, izikhokelo, kunye neendlela ezilungileyo zokuziphatha okwamkelekileyo kubathathi-nxaxheba bangaphakathi nabangaphandle.

bottom of page