top of page

AMALUNGU ABASEBENZI BESIKOLO

Wamkelekile kubasebenzi besikolo sethu,

Oku kulandelayo kukufundisa kwesikolo seNexus kunye nabasebenzi abangafundisi.

Ukufundisa abasebenzi

ed1.jpg

"KUNYE SIPUMELELE SIPHUMELELE OKUNGAKUMBI ..."

UNksk FM Mohaladi

(Inqununu)

ed2.jpg

"IZIPHUMO ZEQELA LOKUSEBENZA NGOKULUNGILEYO NGOKUSEBENZA KULUNGILE."

IBakala 6

ISAYENSI YENDALO NETHEKNOLOJI

UMnu ME Sekopa

(USekela-Nqununu)

ed3.jpg

"YENZA UBOMI OBUNGCONO KWAKHO NGENXA YOKUBA AKUKHO BANI UNOKUKWENZELA WENA."

IBakala 3A

MATHS, ISIZULU, ISIXHOSA, IZAKHONO ZOBOMI

UNks TR TSHABALALA

(USekela-Nqununu)

ed4.jpg

"YAMKELA IZINTO EZINCINANE KUNYE UKUZE UTHEMBEKE NGABANINZI"

IBakala 4

ISIXHOSA, SESOTHO

UNks MS MAKARA

(Intloko yeSebe)

ed5.jpg

"INTLONELO, INDLELA, UKUZIPHATHA NOKUTHEMBEKA ZIZITSHITSI ZOKUPHUMEZA IINJONGO, YONWABELA LONKE IXESHA."

IBakala 5

ISAYENSI YENDALO NETHEKHINOLOJI

UNks ME Ntleru

(Intloko yeSebe)

ed6.jpg

"UKUBA IPHUPHA LAKHO LIZA KUPHUMELELA EBOMINI, KHUMBULA KHUMBULA UKUBA IMPUMELELO LUHAMBO OLUFUNA ABANZIMA NGOKUSEBENZA, UKUJONGA, UKUZINIKELA NOKUZIBOPHEZELA.

IBakala 6

ISESOTHO, ISAYENSI YOLUNTU

UNks TM Mahlatsi

(Intloko yeSebe)

"UKWAKHA ISISEKO ESIMELEYO SESIZukulwana SEXESHA ELIZAYO."

IBakala R

IZIBALO, IZAKHONO ZOBOMI, SESOTHO

UNksk MM Nhlapho

(Utitshala)

"One team, one goal."

Gr. R

ENGLISH, ISIXHOSA, LIFE 

SKILLS, MATHEMATICS

 

 

 

 

Mrs F.V Nombewu

(Educator)

ed51.jpg
ed49.jpg

"UTITSHALA WENYANISO UKHUSELELA ABAFUNDI BAKHE / ABAQHUBA BAKHE NOKUCHAPHAZELA ABAKHE."

IBakala R

IZIBALO, ISIZULU, IZAKHONO ZOBOMI

UNks DN MALINGA

(Utitshala)

ed7.jpg
ed8.jpg

"IMFUNDO YIPASI YAKHO KWIXESHA ELIZAYO, NGOMSO NGOKWABANTU ABAYILUNGELELEYO NAMHLANJE."

IBakala R

IZIBALO, ISESOTHO, IZAKHONO ZOBOMI

UNks NL Phewa

(Utitshala)

"UKUFUNDISA NOKUChukumisa UBOMI NGONAPHAKADE"

IBakala 1

MATHS, ISIZULU, ISIXHOSA, IZAKHONO ZOBOMI

UNks LE Sekopa

(Utitshala)

ed9.jpg

"UTYALO-MALI KULWAZI KUHLAWULA UMDLA OBALASELEYO"

IBakala R

IZIBALO, ISESOTHO, IZAKHONO ZOBOMI

Nks PM Moloi

(Utitshala)

ed10.jpg
ed11.jpg

"UTITSHALA UTHATA ISANDLA, UVULE INGQONDO ATHINTE INTLIZIYO."

IBakala 1

MATHS, SESOTHO, ISIXHOSA, IZAKHONO ZOBOMI

UNks PE Radebe

(Utitshala)

ed12.jpg

"NJENGOOTITSHALA UKUZE AQINISE INKOLELO KWABAFUNDI BAM UKUBA BANGANAKO UKUZUZA. ZAMA UKUFUMANA IZISOMBULULO NGOKWABO "

gr 1

MATHS, SESOTHO, ISIXHOSA, IZAKHONO ZOBOMI

UNks ME Mosia

(Utitshala)

ed14.jpg

"UMonde, intlonipho, yamkela uxanduva, sebenza kunye, ukhuseleko kuqala."

IBakala 1

MATHS, ISIZULU, ISIXHOSA, IZAKHONO ZOBOMI

UNks MP Mhlambi

(Utitshala)

ed13.jpg

"NDIYAKHOLELWA KWI-TEAMWORK. BONKE ABAFUNDI BANGAPHUMELELA KWISIKOLO SEZIKOLO. WONKE UMNTU UXABISEKILE KWINTSAPHO. BONKE ABAFUNDI BANGAPHUMELELA KULUNTU. WONKE UMNTU UFANELE UKUHLONIPHA."

IBakala 1

MATHS, ISIZULU, ISIXHOSA, IZAKHONO ZOBOMI

UNks BF Sefafe

(Utitshala)

"BONKE ABAFUNDI BANETHUBA LOKUFUNDA, UTITSHALA KUFUNEKA ASEBENZE NGOKUVUMELEKILEYO."

IBakala 2

MATHS, ISIZULU, ISIXHOSA, IZAKHONO ZOBOMI

Mnu MS Mzwakane

(Utitshala)

ed15.jpg
ed16.jpg

"IMPUMELELO YAKHO ILELE EKUZIMISELENI KWAKHO."

IBakala 2

MATHS, ISIZULU, ISIXHOSA, IZAKHONO ZOBOMI

UNks MN Vilakazi

(Utitshala)

"ASIKHO ISIPHO ESIKHULU SOKUDLULA UKUNIKEZELA IXESHA ELINYE NAMANDLA OKUNCEDA ABANYE NGAPHANDLE KOKULINDA INTO EKUBUYENI."

IBakala 2

MATHS, SESOTHO, ISIXHOSA, IZAKHONO ZOBOMI

Nksz NR Nondaba

(Utitshala)

ed18.jpg

"UMONYEKA NGUMAMA WEMPUMELELO."

IBakala 2

MATHS, SESOTHO, ISIXHOSA, IZAKHONO ZOBOMI

UNks TS Zondo

(Utitshala)

ed17.jpg

"IMPUMELELO YIZIPHUMO ZOKULUNGISELELA, UKUSEBENZA NGOKUNZIMA NOKUFUNDA UKUSILELA."

IBakala 2

MATHS, SESOTHO, ISIXHOSA, IZAKHONO ZOBOMI

UNks TE Skosana

(Utitshala)

ed19.jpg

"WENZE NAMHLANJE USUKU LOKUFUNDA INTO ENTSHA."

Ibanga lesi-3

MATHS, SESOTHO, ISIXHOSA, IZAKHONO ZOBOMI

UNks SH Mndaweni

(Utitshala)

ed50.jpg
ed20.jpg

"UKUBA UMNTWANA AKANAKUFUNDA NGENDLELA ESIFUNDISA NGAYO, KUFUNEKA SIFUNDISE NGENDLELA ANOKUFUNDA NGAYO UMNTWANA." -AWAZI

Ibanga lesi-3

MATHS, SESOTHO, ISIXHOSA, IZAKHONO ZOBOMI

Nksz NP Tsotesti

(Utitshala)

ed21.jpg

"UKUFUNDA YIBUTYEBI OBUZOKULANDELA UMNINI WAKHE NDAWONKE."

Ibanga lesi-3

MATHS, SESOTHO, ISIXHOSA, IZAKHONO ZOBOMI

UMnu MJ Thulo

(Utitshala)

"Education: The most powerful weapon to fight for a better future"

Gr 3

ENGLISH, ISIZULU, LIFE

 SKILLS, MATHEMATICS​

Ms M.N Thabethe

(Educator)

ed22.jpg

"IMFUNDO sesona sixhobo sinamandla ongasisebenzisa ukutshintsha ilizwe."

Ibanga lesi-3

IMATHEMATIKA

UNks ML Mbongo

(Utitshala)

ed23.jpg
ed24.jpg

"AKUKHO NANTSI EYA KUTSHINTSHA EBOMINI BAKHO XA UNGENZI INTO EYAHLUKILEYO KUKHO OBUKWENZA"

IBakala 4

ISAYENSI YOLUNTU, ISIZULU

UNks NZ Ntshangase

(Utitshala)

ed25.jpg

"NGOXA SIZAMA UKUFUNDISA ABANTWANA BAKHO BONKE NGOBOMI, ABANTWANA BAKHO BASIFUNDISA UKUBA UBOMI BUPHI."

IBakala 4

IZIKHONO ZOBOMI

UNks KE Mthimkhulu

(Utitshala)

"UMTHAMO UKULayisha

IBakala 4

N / A

UNks MOKOENA

(Utitshala)

"UKUPHILA NJENGAKUMKANI KUPHILA NJENGEKHOBOKA"

IBakala 5

ISIXHOSA, IZAKHONO ZOBOMI

Mnu FS Moloi

(Utitshala)

ed26.jpg
ed27.jpg

"INYATHELO LOKUQALA EPHUMELELA KWIMPUMELELO LUTHATHWA XA UNGAVUMI UKUTHINJWA NGOBUME BENDALO OZIFUMANA KUZO UZE UQHELE UKWENZA OKUQHELEKILEYO. INTO OYITYALAYO NGOKU UZOKUYIVUNA KAMVA."

IBakala 5

ISIXHOSA, INZULULWAZI YOLUNTU

UNks GN Ndima

(Utitshala)

ed29.jpg

"UHAMBO LWAMAMILEYI AMAKHULU LUQALA NGENYATHELO ELIMANYE. SEBENZA NGOKUNZIMA, HLALA ULINDILE UKWENZA LWENZEKE"

IBakala 5

IMATHEMATIKA, ISAYENSI YENDALO NETHEKHINOLOJI

UNks LJ Sefafe

(Utitshala)

ed28.jpg
sesa1.jpg

"NDINGAZE NDIFUNDISE ABAFUNDI BAM, NDINIKEZA NGOKUQHELEKILEYO IMIQATHANGO ABANOKUFUNDA KUYO."

IBakala 5

ISIXHOSA, IZAKHONO ZOBOMI

UMnu RR Mofokeng

(Utitshala)

ed31.jpg

"IMFUNDO YIPASPASIPOTI YOKUZAYO KWIXESHA ELIZAYO, NGOMSO NGOKWABO BALUNGISELELAYO NAMHLANJE"

IBakala 6

ISIZULU, IZAKHONO ZOBOMI

Mnu MJ Ndlela

(Utitshala)

"Yazi into oyenzayo kwaye wenze oko ukwaziyo."

IBakala 6

IMATHEMATIKA, ISAYENSI YENDALO NETHEKHINOLOJI

Nksz NB Tshabalala

(Utitshala)

"MASIFUNDE, DLALA NGAMANANI NOKUSEBENZA."

IBakala 6

IMATHEMATIKA

UNks PG LETAOANA

(Utitshala)

ed32.jpg
ed33.jpg
ed34.jpg

"Thatha INYATHELO ELINYE NGEXESHA UZE UGQIBELELE OKUQALILEYO."

IBakala 6

IMATHEMATIKA

UNks PA Tshabalala

(Utitshala)

ed38.jpg

"UMTHAMO UKULayisha

IBakala 4

N / A

UNks MOKOENA

(Utitshala)

ed39.jpg

"ZIVUMELE UKUVUKA NGEMIHLA EMIHLANGANAYO EKUPHATHA INGQALELO YAKHO, YEKA UKUPHILA NGOKUPHAMBILI, YIBONE YONKE IMIHLA NJENGESAHLUKO ESITSHA"

UMnu AB Nhlapho

(INtloko yoLawulo)

ed35.jpg

"SISOLOKO SIZALELA UKUZE SIQWALASELE"

UNks DM Motloung

(Abalawuli)

Abasebenzi Abangafundisiyo

ed36.jpg

"ZIVUMELE UKUVUKA NGEMIHLA EMIHLANGANAYO EKUPHATHA INGQALELO YAKHO, YEKA UKUPHILA NGOKUPHAMBILI, YIBONE YONKE IMIHLA NJENGESAHLUKO ESITSHA"

UMnu AB Nhlapho

(INtloko yoLawulo)

ed40.jpg

"SISOLOKO SIZALELA UKUZE SIQWALASELE"

UNks DM Motloung

(Abalawuli)

ed41.jpg

"ZIVUMELE UKUVUKA NGEMIHLA EMIHLANGANAYO EKUPHATHA INGQALELO YAKHO, YEKA UKUPHILA NGOKUPHAMBILI, YIBONE YONKE IMIHLA NJENGESAHLUKO ESITSHA"

UMnu AB Nhlapho

(INtloko yoLawulo)

ed42.jpg

"SISOLOKO SIZALELA UKUZE SIQWALASELE"

UNks DM Motloung

(Abalawuli)

ed43.jpg

"ZIVUMELE UKUVUKA NGEMIHLA EMIHLANGANAYO EKUPHATHA INGQALELO YAKHO, YEKA UKUPHILA NGOKUPHAMBILI, YIBONE YONKE IMIHLA NJENGESAHLUKO ESITSHA"

UMnu AB Nhlapho

(INtloko yoLawulo)

Chauke.jpg

"SISOLOKO SIZALELA UKUZE SIQWALASELE"

UNks DM Motloung

(Abalawuli)

ed45.jpg

"ZIVUMELE UKUVUKA NGEMIHLA EMIHLANGANAYO EKUPHATHA INGQALELO YAKHO, YEKA UKUPHILA NGOKUPHAMBILI, YIBONE YONKE IMIHLA NJENGESAHLUKO ESITSHA"

UMnu AB Nhlapho

(INtloko yoLawulo)

ed46.jpg

"SISOLOKO SIZALELA UKUZE SIQWALASELE"

UNks DM Motloung

(Abalawuli)

ed47.jpg

"ZIVUMELE UKUVUKA NGEMIHLA EMIHLANGANAYO EKUPHATHA INGQALELO YAKHO, YEKA UKUPHILA NGOKUPHAMBILI, YIBONE YONKE IMIHLA NJENGESAHLUKO ESITSHA"

UMnu AB Nhlapho

(INtloko yoLawulo)

ed48.jpg

"SISOLOKO SIZALELA UKUZE SIQWALASELE"

UNks DM Motloung

(Abalawuli)

Abasebenzi Abangafundisiyo

non1.jpg

"ZIVUMELE UKUVUKA NGEMIHLA EMIHLANGANAYO EKUPHATHA INGQALELO YAKHO, YEKA UKUPHILA NGOKUPHAMBILI, YIBONE YONKE IMIHLA NJENGESAHLUKO ESITSHA"

UMnu AB Nhlapho

(INtloko yoLawulo)

non2.jpg

"SISOLOKO SIZALELA UKUZE SIQWALASELE"

UNks DM Motloung

(Abalawuli)

non3.jpg

"ZIVUMELE UKUVUKA NGEMIHLA EMIHLANGANAYO EKUPHATHA INGQALELO YAKHO, YEKA UKUPHILA NGOKUPHAMBILI, YIBONE YONKE IMIHLA NJENGESAHLUKO ESITSHA"

UMnu AB Nhlapho

(INtloko yoLawulo)

non4.jpg

"SISOLOKO SIZALELA UKUZE SIQWALASELE"

UNks DM Motloung

(Abalawuli)

busi.jpg

"ZIVUMELE UKUVUKA NGEMIHLA EMIHLANGANAYO EKUPHATHA INGQALELO YAKHO, YEKA UKUPHILA NGOKUPHAMBILI, YIBONE YONKE IMIHLA NJENGESAHLUKO ESITSHA"

UMnu AB Nhlapho

(INtloko yoLawulo)

Cleaning staff members

clea1.jpg

"ZIVUMELE UKUVUKA NGEMIHLA EMIHLANGANAYO EKUPHATHA INGQALELO YAKHO, YEKA UKUPHILA NGOKUPHAMBILI, YIBONE YONKE IMIHLA NJENGESAHLUKO ESITSHA"

UMnu AB Nhlapho

(INtloko yoLawulo)

clea2.jpg

"SISOLOKO SIZALELA UKUZE SIQWALASELE"

UNks DM Motloung

(Abalawuli)

clea3_edited.jpg

"ZIVUMELE UKUVUKA NGEMIHLA EMIHLANGANAYO EKUPHATHA INGQALELO YAKHO, YEKA UKUPHILA NGOKUPHAMBILI, YIBONE YONKE IMIHLA NJENGESAHLUKO ESITSHA"

UMnu AB Nhlapho

(INtloko yoLawulo)

clea4.jpg

"SISOLOKO SIZALELA UKUZE SIQWALASELE"

UNks DM Motloung

(Abalawuli)

clea5_edited.jpg

"ZIVUMELE UKUVUKA NGEMIHLA EMIHLANGANAYO EKUPHATHA INGQALELO YAKHO, YEKA UKUPHILA NGOKUPHAMBILI, YIBONE YONKE IMIHLA NJENGESAHLUKO ESITSHA"

UMnu AB Nhlapho

(INtloko yoLawulo)

Cooking staff members

cook 3.jpg
cook 1.jpg
cook 4.jpg

Mrs B Mhlontlo

(Cooking staff Member)

Ms B Ndlovu

(Cooking staff Member)

Ms N Dyonase

(Cooking staff Member)

cook 2.jpg
cook 6.jpg
cook 5.jpg

Ms M Tshabalala

(Cooking staff Member)

Ms N Qaqane

(Cooking staff Member)

Ms P Mokoena

(Cooking staff Member)

cook 8.jpg
cook 7.jpg

M Mlangeni

(Ilungu labasebenzi abaphekayo)

Sithole (VFH)

(Ilungu labasebenzi abaphekayo)

bottom of page